Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
Odsłon : 374821
Regulamin wycieczek i spacerów
środa, 17 grudnia 2014 19:16

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW

PRZEDSZKOLA NR 2 W ŚWIERKLANACH

Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117,poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 )

ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole nr 2 w Świerklanach przy współpracy z Radą Rodziców.

2. Przedszkole w swej działalności jest jednostka inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, i tak mogą to być:

· wycieczki przedmiotowe

· wycieczki krajoznawczo-turystyczne

· imprezy krajoznawczo-turystyczne

3. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

4. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym:

· wiek uczestników

· zainteresowania i potrzeby przedszkolaków

· sprawność fizyczna ,stan zdrowia

· stopień przygotowania do pokonywania trudności

· ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne

5. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:

· spacery

· krótkie wycieczki

· wycieczki krajoznawczo-turystyczne

6. Uczestnicy wycieczek to:

· dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej

zależności od charakteru wycieczki lub spaceru

· opiekunowie( wg obowiązujących przepisów)-w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieka jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.

7. Wycieczki mogą być finansowane ze środków:
-pochodzących od rodziców uczniów biorących udział w wycieczce;
-ze środków przekazanych przez radę rodziców;
-ze środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne.

8. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.

9. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole ,liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki ,którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników oraz oświadczenia w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka ,podpisana przez każdego opiekuna wycieczki.

10. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).

11. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. Organizując spacery i wycieczki:

· zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru ,bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome

· nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego

· przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki

· przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo ,współdziałanie i przyjemny nastrój

· dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych

· zapewniamy pełne bezpieczeństwo ,a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody

· zapewniamy właściwą organizację ,tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne

13. Dokumentacja wycieczki zawiera:
kartę wycieczki
listę uczestników
pisemne zgody rodziców
dowód ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
rozliczenie finansowe.

14. Zgodę na wycieczkę wydaje i podpisuje kartę wycieczki (co najmniej na tydzień przed jej rozpoczęciem) dyrektor .

 

 

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.

2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola ,posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.

3. Gromadzi dokumentacje wycieczki (karta wycieczki ,lista uczestników ,oświadczenia opiekunów wycieczki ).

 

 

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

 

1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w danej placówce przedszkolnej.

2. Opracowuje on program ,harmonogram wycieczki oraz regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.

3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

5. Określa zadania opiekuna dotyczące programu , zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

7. Do obowiązków organizatora należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności przedszkolaków. Służy temu min. uzyskanie zgody na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce. W przypadku ewentualnych schorzeń dziecka wymagających stałego podawania leku opiekunem dziecka jest bezpośrednio rodzic dziecka.

8. Przedszkolaki niepełnosprawne mogą brać udział w wycieczkach , jeśli nie mają przeciwwskazań zdrowotnych oraz ich opiekunem na wycieczce jest rodzic lub dodatkowo przydzielona osoba pełniąca rolę opiekuna.

9. Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników

10. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
podsumowuje, ocenia i rozlicza wycieczkę.

11. Przedstawia rozliczenie rodzicom na najbliższym spotkaniu z rodzicami.

12. Zostawia w kancelarii przedszkola:

a. kserokopię karty wycieczki,

b. kserokopię regulaminu wycieczki,

c. pisemne zgody rodziców,

d. listę uczestników wycieczki

13. Zabiera ze sobą:

a. kartę wycieczki,

b. regulamin wycieczki,

c. listę uczestników wycieczki

 


ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

 

1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.

2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

5. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

6. Wykonuje tez inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 

 

ZADANIA DZIECI - UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.

2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.

3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.

4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.

5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych.

6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.

7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.

8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.

9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK I SPACERÓW

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik oraz opiekunowie grup. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki.

2. Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest plac przedszkola. Przedszkolaki udają się do domów wyłącznie pod opieką rodziców.

3. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.

4. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy ,śnieżycy i gołoledzi.

5. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

6. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Harmonogram wycieczki

2. Karta wycieczki

3. Zgoda rodzica lub opiekuna.

4. Lista uczestników wycieczki

 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn.1.09.2007 r, a traci moc dotychczas obowiązujący. 

 

 

 

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka......................

...............................................................w organizowanej przez przedszkole wycieczce do............................................................................ która odbędzie się w dniach...................................................

Jednocześnie oświadczam , że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tego typu imprezie. Zobowiązuje się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązania wycieczki a domem oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych z udziałem w wycieczce.

Jednocześnie akceptuje obowiązujące w przedszkolu zasady finansowania wycieczek.

 

 

...................................................................

czytelny podpis rodzica lub opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 

LP.

 

IMIĘ I NAZWISKO

GRUPA

ADRES ZAMIESZKANIA

NR TELEFONU

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 17 grudnia 2014 19:19
 
 
 
 
tel/faks 32 430 40 39
ul. 3 Maja 18
44-266 Świerklany
© 2012-18 Adam Pisarek NAVISOFT